Zapraszamy na transmisję z obrad XIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.  

Początek o godz. 10.00.


Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 29 listopada 2019 r. godz. 10.00.

1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2. Ślubowanie radnego.

3. Uwagi do porządku obrad XIV sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Zapytania i oświadczenia osób niebędących radnymi.

6. Oświadczenia i wnioski radnych.

7. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o działalności Inspekcji na obszarze Powiatu Zgierskiego.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań powiatu powierzonych w drodze uchwał innym podmiotom. 

9. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu Zgierskiego. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Przestrzennej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Rynku Pracy Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • uchwalenia „Powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”;
 • podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo-Prawnej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
 • zmiany uchwały nr VII/67/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019;
 • stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
 • odwołania Starosty Zgierskiego.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

12. Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

13. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.