Zapraszamy na transmisję z obrad XV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Porządek obrad XV sesji  Rady Powiatu Zgierskiego w dniu  30 grudnia  2019 r. godz. 11.00

1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
2. Uwagi do porządku obrad XV sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i oświadczenia osób niebędących radnymi.
5. Oświadczenia i wnioski radnych.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego.
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z realizacji rocznego planu kontroli.
8. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego z wykonania planu pracy Rady Powiatu Zgierskiego za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020;
b) zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rynku Pracy;
c) zmiany uchwały Nr II/14/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 listopada 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
d) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
e) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego;
f) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2024 pod nazwą „Bezpieczny Powiat Zgierski”.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.
11. Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.
12. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.