STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2018/2019 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

1. Ustala się IV standard zimowego utrzymania dróg (ZUD) określony opisem stanu utrzymania jezdni oraz dopuszczalnego czasu reakcji rozpoczęcia zwalczania skutków zimy (śnieg i śliskość zimowa) polegający na:
1) Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
2) Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania,
podjazdy, zatoki autobusowe, zjazdy, łuki).


2. Dopuszczalne odstępstwa od ustalonego IV standardu ZUD po ustaniu zjawisk
(opady śniegu):
1) Luźny śnieg może zalegać do 8 godzin,
2) Śnieg zajeżdżony może występować do 8 godzin,
3) Języki śnieżne mogą występować do 8 godzin,
4) Zaspy mogą występować do 8 godzin,
5) Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.


3. Dopuszczalne odstępstwa od ustalonego IV standardu ZUD, od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego
uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu w miejscach ustalonych:
1) Gołoledzi: do 8 godzin,
2) Śliskości pośniegowej: do 10 godzin,
3) Lodowicy: do 8 godzin.


4. Nie określa się w standardzie ZUD technik odśnieżania oraz technologii zwalczania
śliskości.


5. Standard IV obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. W przypadku warunków
ekstremalnych (intensywne i długotrwałe opady śniegu, silne wiatry) służby drogowe
skoncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg międzyregionalnych,
stanowiących ciągi komunikacji zbiorowej.

Standard IV określa poziom utrzymania nawierzchni dróg oraz termin zakończenia prac począwszy od wystąpienia lub zakończenia zjawisk atmosferycznych. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z obowiązującego standardu utrzymania oraz przyjętego podziału dróg na kolejności zimowego utrzymania. Działania służby drogowej mają na celu złagodzenie skutków zimy na drogach. Nie są w stanie całkowicie ich zlikwidować. Użytkownicy dróg winni pamiętać o dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków.

Numery telefonów do Wydziału Drogownictwa:
42 288-82-20;  42 288-82-21; 42 288-82-22, 42 288-82-23