2 lutego br. podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia zostały rozdzielone środki, jakie w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu przeznaczy na walkę z bezrobociem w powiecie zgierskim. Z ogólnej kwoty 15 556 900 zł, prawie połowa zostanie przeznaczona na realizację statutowych zadań PUP, natomiast z pozostałych 7 mln 800 tys. zł będą wdrażane dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy z nich to projekt z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za kwotę prawie 5 mln zł, którym zostaną objęte osoby w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w tutejszym urzędzie jako bezrobotne, nie uczestniczące w żadnym szkoleniu i w kształceniu w trybie stacjonarnym. Natomiast uczestnikami drugiego projektu o wartości 2 mln 800 tys. zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, będą osoby bezrobotne w wieku 30 +. Dodatkowo PUP w Zgierzu przeznaczy blisko 400 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 25 roku życia, z przeznaczeniem na bony stażowe, bony szkoleniowe i prace interwencyjne.
Powiatowy Urząd Pracy przewiduje, że wsparciem zostanie objętych 1240 bezrobotnych, którzy otrzymają dofinansowanie do staży i bonów stażowych, robót publicznych i prac interwencyjnych. Także przedsiębiorcy zatrudniający osobę ze skierowaniem z „pośredniaka” mogą liczyć np. na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, czy sfinansowanie szkoleń przyuczających do zawodu.
Starostwo Powiatowe w Zgierzu również korzysta ze środków z PUP w Zgierzu, zatrudniając bezrobotnych na roboty publiczne i przyjmując ich na staże. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta 16 osób. Jedną z nich jest Justyna Galanciak. Staż w całości finansowany jest ze środków urzędu pracy, natomiast przy robotach publicznych założenie jest takie, że pensja pracownika nie może być niższa niż najniższa krajowa, z czego PUP finansuje 1200 zł, a pozostałą część dokłada zakład pracy.
– W 2015 roku wystąpiliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z wnioskiem na realizację 10 staży absolwenckich oraz 15 umów na zorganizowanie robót publicznych – mówi Wiesław Stankowski – Sekretarz Powiatu Zgierskiego. – Są to takie formy zatrudnienia, które pozwalają nie tylko wdrożyć pracownika, ale także sprawdzić jego predyspozycje jako kandydata na przyszłego urzędnika.

Źródło: Jolanta Łęczewska